گروه آموزشی زبان و ادبیات رستم . فارس

آموزش.امتحانات.ارزشیابی.پرسش و پاسخ.طرح سوال.پیشنهادات و انتقادات آموزشی.و ...

نمونه سوالات آرايه‌هاي ادبي (سوم انساني)

رديف توضيحات لينك دانلود
1 دي ماه 77 كشوري دريافت نمونه سوال
2 خرداد ماه 78 كشوري دريافت نمونه سوال
3 مهرماه 78 كشوري دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 78 كشوري دريافت نمونه سوال
5  دي ماه 79 كشوري دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 82 استان مركزي دريافت نمونه سوال
7 خرداد ماه 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
8 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
9 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
10 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 شهريور ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
12 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
17 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
18 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
19 خرداد87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
20 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال

+ نوشته شده در  یکشنبه شانزدهم آبان ۱۳۸۹ساعت 14:33  توسط مصطفی نیکنام  | 

نمونه سوالات زبان فارسي 3 (سوم انساني)

رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
2 شهريور ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
3 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
4 شهريور ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
5 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
6 خرداد ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
7 شهريور ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 دي ماه 84 كشوري دريافت نمونه سوال
9 خرداد ماه  85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 شهريور ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 85 كشوري باجواب دريافت نمونه سوال
12 خرداد ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 شهريور ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:39  توسط مصطفی نیکنام  | 

نمونه سوالات زبان فارسي 3 (غير انساني)

رديف توضيحات لينك دانلود
1 خرداد ماه 82 تهران دريافت نمونه سوال
2 خرداد 83 استان مركزي با جواب دريافت نمونه سوال
3 شهريور 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
4 دي ماه 83 استان مركزي دريافت نمونه سوال
5 خرداد 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
6 شهريور 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
7 دي ماه 84 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
8 خرداد ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
9 شهريور 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
10 دي ماه 85 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
11 دي ماه 85 دبيرستان شاهد امام‌خميني دريافت نمونه سوال
12 خرداد 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
13 شهريور 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
14 دي ماه 86 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
15 خردا 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
16 شهريور 87 كشوري با جواب دريافت نمونه سوال
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 8:58  توسط مصطفی نیکنام  | 

نمونه سوالات زبان فارسی ۱

 

ردیف توضیحات لینک دانلود
۱ دبیرستان شاهد امام نمونه ۱ دریافت نمونه سوال
۲ خرداد ماه ۷۹ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۳ شهریور ماه ۷۹ استان مرکزی دریافت نمونه سوال
۴ خرداد ماه ۸۱ کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
۵ خرداد ماه ۸۱ کشوری گروه ب دریافت نمونه سوال
۶ شهریور ماه ۸۱ کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
۷ شهریور ماه ۸۳ کشوری گروه الف دریافت نمونه سوال
۸ شهریور ماه ۸۳ کشوری گروه ب دریافت نمونه سوال
۹ دی ماه ۸۴ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۰ خرداد ماه ۸۶ دبیرستان شاهد امام دریافت نمونه سوال
۱۱ خرداد ۸۶ دبیرستان شهید نجفی اراک دریافت نمونه سوال
۱۲ دی ماه ۸۶ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
۱۳ خرداد ماه ۸۷ کشوری گروه صبح با جواب دریافت نمونه سوال
۱۴ خرداد ماه ۸۷ کشوری گروه بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
۱۵ خرداد ماه ۸۷ کشوری گروه غائبین با جواب دریافت نمونه سوال
۱۶ شهریور ماه ۸۷ کشوری گروه صبح با جواب دریافت نمونه سوال
۱۷ شهریور ماه ۸۷ کشوری گروه بعد از ظهر با جواب دریافت نمونه سوال
۱۸ خرداد ماه ۸۷ دبیرستان ایثارگران اراک دریافت نمونه سوال
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم مهر ۱۳۸۹ساعت 8:52  توسط مصطفی نیکنام  | 

نمونه سوالات ادبيات فارسي3 (غير انساني)

شهريور 87 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

--------------------------------

خرداد 87 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

------------------------------

دي ماه 86 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

-----------------------------

شهريور 86 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

-------------------------------

خرداد ماه 86 كشوري با جواب

دريافت نمونه سوال

----------------------

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۸۹ساعت 20:5  توسط مصطفی نیکنام  | 

نمونه سوالات زبان فارسی 1

شهريور ماه 87 كشوري گروه بعد از ظهر با جواب

دريافت نمونه سوال

-------------------------------

شهريور ماه 87 كشوري گروه صبح با جواب

دريافت نمونه سوال

------------------------------

خرداد ماه 87 كشوري گروه غائبين با جواب

دريافت نمونه سوال

----------------------------------

خرداد ماه 87 كشوري گروه بعد از ظهر با جواب

دريافت نمونه سوال

----------------------------------

خرداد ماه 87 كشوري گروه صبح با جواب

دريافت نمونه سوال

------------------------------------

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۹ساعت 10:16  توسط مصطفی نیکنام  |