گروه آموزشی زبان و ادبیات رستم . فارس

آموزش.امتحانات.ارزشیابی.پرسش و پاسخ.طرح سوال.پیشنهادات و انتقادات آموزشی.و ...

نکات مهم و کلیدی ادبیات فارسی دوم دبیرستان


12- «
سلام او در وقت صباح مؤمنان را صبوح است.« ؛ يعني ... رحمت الهي در صبحگاه مؤمنان را سرمستي و نشاط مي‌بخشد

. 13- مقصود از «كشته‌ها» در عبارت «بركشته‌هاي ما جز باران رحمت خود مبار.» چيست؟ اعمال انسان در دنيا

 14- «برعيب‌هاي ما مگير» ؛ يعني ... : عيب‌هاي ما را مورد بازخواست قرار مده

 15- «ابوالعجايب»چه‌معني‌مي‌دهد؟كسي‌كه‌كارهاي شگفت‌انگيز مي‌كند. 16- «ماسوا» ؛ يعني ... : همه‌ي مخلوقات، آن چه غير از خداست. 17- «كه و مه» ؛ يعني ... : كوچك و بزرگ 18- منظور از «لسان‌الغيب» كيست؟ حافظ درس دوم ادبيات حماسي / رزم رستم و اشكبوس لغت 1- در مصراع «دليري كجا نام او اشكبوس» كجا ؛ يعني ... : كه 2- «گرزگران» به چه معني است؟ گرز سنگين 3- «برآهيختن» ؛ يعني ... : بيرون كشيدن 4- «سوفار» به چه معني است؟ انتهاي تير املاء 5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «فسوس و مزيح، بي‌باره‌گي، بوق و كوس» بي‌بارگي تاريخ ادبيات 6- زمينه‌هاي اصلي«حماسه»به‌چنددسته‌تقسيم مي‌شوند؟ چهار دسته 7- «ايلياد و اديسه» چه نوع حماسه‌اي است؟ طبيعي 8- «حمله‌ي حيدري» چه نوع حماسه‌اي است؟ حماسه‌ي مصنوع آرايه‌هاي ادبي 9- تكرار صامت (ب) در مصراع «به بند كمر بر، بزد چند تير» چه آرايه‌اي را پديد آورده است؟ واج‌آرايي 10- بيت «به شهر تو شير و نهنگ و پلنگ / سوار اندر آيند هر سه به جنگ؟» چه آرايه‌اي دارد؟ مراعات نظير درك مطلب و دانستني‌هاي درس 11- «تو قلب سپه را به آيين بدار» ؛ يعني ... : سپاه را همان‌گونه كه هست حفظ كن 12- «عنان را گران كرده» به چه معني است؟ ايستاد و توقف 13- «كه رهام را جام باده‌ست جفت» چه معني مي‌دهد؟ رهام اهل بزم است نه رزم 14- «زمين آهنين شد سپهر آبنوس» يعني ... : زمين مثل آهن سخت و آسمان پر از گرد و غبار شد 15- «حماسه» برچندگونه است؟ دوگونه 16- اگر درحماسه به‌جاي‌آفرينش‌حماسه به‌بازآفريني حماسه پرداخته شود، كدام نوع حماسه به وجود آمده است؟ حماسه‌ي طبيعي 17- «كشاني‌هم‌اندرزمان‌جان‌بداد.»منظوراز«كشاني»كيست؟اشكبوس درس سوم حمله‌ي حيدري لغت 1- «اسبي كه بر اعضاي او نقطه‌ها باشد.» واژه‌ي اسبي چه معني مي‌دهد؟ ابرش 2- واژه‌ي «حرب» در مصراع «زهم رد نمودند هفتاد حرب» چه معني مي‌دهد؟ آلت جنگ 3- «سهم»درمصراع«فلك‌باخت ازسهم‌آن‌جنگ رنگ»؛يعني...:ترس 4- در مصراع «كه شد ساخته كارش از زهر چشم» زهر چشم به چه معني است؟ نگاه تند املاء 5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «طالب رزم،‌ شجاع غظنفر، حبيب خدا» : غضنفر تاريخ ادبيات 6- موضوع منظومه‌ي «حمله‌ي حيدري» درباره‌ي چيست؟ شرح زندگي و جنگ‌هاي پيامبر وحضرت علي 7- «حمله‌ي حيدري» اثر كيست؟ بادل مشهدي آرايه‌هاي ادبي 8- «دندان به دندان خاييدن» چه آرايه‌اي است؟ كنايه 9- در مصراع «همه رزمگه كوه فولاد گشت» كدام ركن‌هاي تشبيه حذف شده است؟ ادات تشبيه، وجه شبه درك مطلب و دانستني‌هاي درس 10- در بيت «سپر برسر آورد شيراله / علم كرد شمشير آن اژدها» منظور از «اژدها» كيست؟ عمروبن عبدود 11- مصراع «چو ننمود رخ شاهد آرزو» به چه معني است؟ چون هيچ كس بر ديگري پيروز نشد. 12- چرا شعر «حمله‌ي حيدري» حماسه‌ي مصنوع است؟ چون شاعر اين حماسه را خود ساخته است. 13- در مصراع «برافراخت پس دست خيبرگشا ...» خيبرگشا كيست؟ حضرت علي (ع) 14- در مصراع «بينداخت شمشير را شاه دين» بينداخت؛ يعني ... : بزد 15- «غزا» ؛ يعني ... : جنگ 16- منظور از «شيرحق» در مصراع «شير حق را دان منزّه از دغل» كيست؟ حضرت علي (ع) 17- «او خدو انداخت بر روي علي» ؛ يعني ... : او آب دهان بر روي علي (ع) انداخت. 18- «كرد او اندر غزايش كاهلي» به چه معني است؟ از جنگيدن با او پرهيز كرد. درس چهارم ادبيات نمايشي / بچه‌هاي آسمان لغت 1- «مصاف» ؛ يعني ... : ميدان‌هاي جنگ (جمع مصف) 2- «هزيمت» به چه معني است؟ شكست خوردن 3- «قليه» چه معني دارد؟ نوعي غذا از گوشت املاء 4- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «بچه‌هاي سمج، مصمّم و متعسر، مبهوت فضا» : متأثر تاريخ ادبيات 5- كتاب «سياست‌نامه» اثر كيست؟ خواجه نظام‌الملك 6- فيلم‌نامه‌ي «بچه‌هاي آسمان» از كيست؟ مجيد مجيدي درك مطلب و دانستني‌هاي درس 7- در عبارت «عمروبن ليث به در بلخ شكسته شد.» ؛ يعني ... : عمروبن ليث در دروازه‌ي بلخ شكست خورد. 8- منظور از «نماز ديگر» چيست؟ نماز عصر 9- منظور از «مردم» درجمله‌ي «تا مردم زنده باشد او را از قوت چاره نيست» چيست؟ انسان 10- عبارت عربي «اصبحتُ اميراً و امسيتُ اسيراً» به چه معني است؟ صبح امير و پادشاه بودم، شبانگاه و غروب اسير درس پنجم ادبيات داستاني / كباب لغت 1- «ترفيع» به چه معني است؟ بالا بردن 2- «طعامي كه در مهماني و سور دهند» با چه واژه‌اي معادل است؟ وليمه 3- «استيصال» چه معني مي‌دهد؟ درماندگي 4- «درزي» ؛ يعني ... : خياط املاء 5- در عبارت «محتاج به تذكار نيست كه ايشان در خوراك هم سر سوزني قسور را جايز نمي‌شمردند.» كدام واژه نادرست نوشته شده است؟ قصور تاريخ ادبيات 6- «سياحت‌نامه‌ي ابراهيم بيگ» اثر كيست؟ حاج زين‌العابدين مراغه‌اي 7- «مسالك‌المحسنين» را كدام‌نويسنده، نوشته است؟ عبدالرّحيم طالبوف 8- موضوع كدام كتاب «قصّه‌هاي عاميانه» نيست؟ «رستم‌نامه، هفت‌پيكر، اميرارسلان» ، هفت پيكر آرايه‌هاي ادبي 9- عبارت «رتبه‌هاي بالا را وعده بگير و مابقي را نقداً خط بكش» چه آرايه‌اي دارد؟ كنايه 10- اگر عبارتي معني دور و نزديك داشته باشد و معمولاً معني دور مورد نظر باشد، عبارت چه آرايه‌اي دارد؟ كنايه درك مطلب و دانستني‌هاي درس 11- «پاپي شدن» ؛ يعني ... : اصرار كردن 12- جمله‌ي «ميهماني را پس خواندن» به چه معني است؟ دعوت را پس گرفتن 13- مفهوم كنايي «كبّاده‌ي چيزي را كشيدن» چيست؟ ادعاي چيزي داشتن 14- «شكوم ندارد» چه معني مي‌دهد؟ خجستگي ندارد. 15- ادبيات داستاني معاصر، از كدام دوره آغاز مي‌شود؟ اوايل دروه‌ي مشروطه 16- آثار ادبي دوره‌ي مشروطه به چه قصدي نوشته مي‌شد؟ به قصد انتقاد از اوضاع اداري، اجتماعي و سياسي آن روزگار 17- داستان‌كوتاه‌ايراني باكدام مجموعه متولّدشد؟يكي‌بود،يكي نبود. 18- آغازگر سبك واقع‌گرايي در نثر معاصر و پدر داستان‌نويسي فارسي كيست؟ محمدعلي جمال‌زاده 19- «بي‌نهايت چلمن» ؛ يعني ... : بيش از حد بي‌دست و پا 20- «در محظور گير كردن» به چه معني است؟ در تنگنا افتادن درس ششم گيله مرد لغت 1- «آن لاورتون را خودم به درك مي‌فرستادم.» (لاور) به چه معني است؟ رهبر 2- «تلكه كردن» ؛ يعني ... : پول يا مالي كه با مكر و فريب و چاپلوسي به‌دست آيد. 3- «كومه» به چه معني است؟ كپر، لونك 4- «جرز» ؛ يعني ... : ديوار اتاق و ايوان املاء 5- در عبارت «تا قهوه خانه چند صد زرع بيش‌تر فاصله نبود.» كدام كلمه نادرست نوشته شده است؟ ذرع تاريخ ادبيات 6- «چشم‌هايش» اثر كيست؟ بزرگ علوي 7- كتاب «از رنجي كه مي‌بريم» از كدام نويسنده‌ي معاصر است؟ جلال آل احمد 8- كدام داستان «بزرگ علوي» مدت‌ها راهنماي عمل نويسندگان مبارز بود؟ گيله مرد آرايه‌هاي ادبي 9- عبارت «باد چنگ مي‌انداخت و مي‌خواست زمين را از جا بكند.» چه آرايه‌اي دارد؟ تشخيص 10- «رجز خواند» چه آرايه‌اي است؟ كنايه درك مطلب و دانستني‌هاي درس 11- «دل پري داشت.» ؛ يعني ... : بسيار ناراحت بود. 12- عبارت «گوشش به اين حرف‌ها بدهكار نبود.» به چه معني است؟ توجهي نمي‌كرد. 13- قسمت مشخص شده در عبارت «چند روز پيش يك اتوبوس را توي جاده لخت كردند.» به چه معني است؟ غارت كردند. 14- «از آن كهنه كارها هستي.» ؛ يعني ... : زرنگ و باتجربه‌اي 15- «نرده‌ي چوبي يا آهني كه اطراف محوطه يا باغي نصب كنند» هم‌معني با چه واژه‌اي است؟ طارمي 16- با توجه به درس «محمد ولي ، گليه مرد و مامور بلوچ» نماد چه انسان‌هايي هستند؟ چاپلوس، ظلم ستيز، دورو 17- «بزرگ علوي» از نخستين تحصيل كرده‌هاي ايراني ، در كدام كشور بود؟ آلمان 18- چرا انتشار نوشته‌هاي بزرگ علوي در ايران قبل از انقلاب ممنوع بود؟ با رژيم حكومتي ايران مخالف بود. 19- «حساب كهنه پاك كرد.» ؛ يعني ... : ناراحتي گذشته را مي‌خواست جبران كند. 20- «خانه‌ي كسي را تفتيش كردن» به چه معني است؟ خانه‌ي كسي را بازرسي كردن. درس هفتم سووشون / آواز عشق لغت 1- «ظرفي از پشم بافته كه چيزها در آن كنند.» هم معني با چه واژه‌اي است؟ جوال 2- «خروس‌خوان» ؛ يعني ... : صبح زود 3- در جمله‌ي «با مال مي‌رويم. غلام شما محمدتقي مال آورده» مال به چه معني است؟ حيوان 4- «نقل گفتن»در عبارت «حالا دلت خواسته برايت نقل بگويم.» چه معني مي‌دهد؟ لطيفه گفتن املاء 5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «لباس غضب، قريب بي‌كس ، روح معذب» : غريب تاريخ ادبيات 6- نخستين مجموعه داستان خانم «سيمين دانشور» چه نام داشت؟ آتش خاموش 7- موضوع كتاب «سووشون» چيست؟ توصيف زندگي اجتماعي مردم فارس در خلال جنگ جهاني دوم. آرايه‌هاي ادبي 8- در عبارت «گندم‌ها مثل سيل طلا روي هم انبار شدهوجه شبه كدام است؟ زردي 9- جمله‌ي «چراغ‌هاي ذهنش روشن بود.» چه آرايه‌اي دارد؟ تشبيه 10- در مصراع «ما به فلك بوده‌ايم، يار ملك بوده‌ايمكلمات مشخص شده چه آرايه‌اي دارد؟ جناس درك مطلب و دانستني‌هاي درس 11- مفهوم «آن ناكام با رعيّتش مثل برادر تا مي‌كردچيست ؟ آن ناكام با رعيتش مثل يك برادر بزرگ‌تر رفتار مي‌كرد. 12- «شلخته درو كنيد.» ؛ يعني ... : بي‌دقت درو كنيد. 13- «حاصلي كه در تابستان و اوايل پاييز به دست مي‌آيداصطلاح چه ناميده مي‌شود؟ كشت صيفي 14- جمله‌ي «تنها مي‌آيد سي ميدان» چه معني مي‌دهد؟ تنها به طرف ميدان مي‌آيد. 15- «سر و پكالش خيني مي‌شود.» ؛ يعني ... سرو صورتش خوني مي‌شود. 16- در عبارت «بغلش مي‌زند و از اسب به زمين مي‌گذاردش» ضمير متصل (ش) چه نقشي دارد؟ مفعول 17- «با آن دشمن لعين چر بكند.» ؛ يعني ... : با آن دشمن لعين بجنگند. 18- «كمينه» به معناي ...... است. كم‌ترين 19- «فكري است» ؛ يعني ... : در حال فكر كردن است. 20- «هيمه به چه معني است؟ هيزم درس هشتم كلبه‌ي عموتم / تو را مي‌خوانم لغت 1- «مندرس» ؛ يعني ... : پاره و كهنه 2- «خپله» ؛ يعني ... : چاق 3- «عفريت» به چه معني است؟ اهريمن، شيطان املاء 4- املاي كدام تركيب نادرست است؟ «حد نساب، رحم و عطوفت، همهمه‌ي خريداران» : حد نصاب تاريخ ادبيات 5- «خوشه‌هاي خشم» اثر كيست؟ جان اشتاين بك 6- كدام نويسنده از چهره‌هاي مهمّ ادبيات پايداري امريكاي لاتين است؟ پابلونرودا 7- كتاب «كلبه‌ي عموتم» را چه كسي نوشته است؟ خانم هريت بيچراستو 8- «آدم‌ها و خرچنگ‌ها» اثري است از ... : خوزوئه دوكاسترو آرايه‌هاي ادبي 9- در عبارت «سرش مثل گلوله گرد بود و چشم‌هاي درشتش جايي را نمي‌ديد.» وجه شبه چيست؟ گرد بودن درك مطلب و دانستني‌هاي درس 10- در شعر «من برآنم كه بادستان تو و من / با دشمن، رويارو توانيم شد.» بر چه امري تأكيد شده است؟ اتّحاد 11- كتاب «كلبه‌ي عموتم» كدام جلوه از جلوه‌هاي ادبيات پايداري تصوير و ترسيم مي‌كند؟ مبارزه با برده‌داري 12- ارباب خشن و بدنهاد در كتاب «كلبه‌ي عموتم» چه نام دارد؟ لگر 13- جنگ داخلي آمريكا چه سرانجامي يافت؟ سرانجام آن القاي برده‌داري بود. 14- شعر «تورا مي‌خوانم» پايداري مردم ... را به تصوير كشيده است؟ شيلي 15- نوشته يا سروده اي كه مبارزه‌ي ملت‌ها را در برابر استبداد داخلي يا تجاوز بيگانگان نشان دهد، چه نوع ادبياتي است؟ ادبيات پايدار 16- مخاطب «شعر و داستان مقاومت» چه كساني هستند؟ وجدان عام بشري 17- «اثل مانين» از چهره‌هاي برجسته‌ي ادب مقاومت كدام كشور است؟ فلسطين 18- داستان «كلبه‌ي عموتم» در كجا اتفاق مي‌افتد؟ كشت‌زارهاي ايالت‌هاي جنوبي آمريكا درس نهم در بيابان‌هاي تبعيد / از يك انسان لغت 1- «سفاهت» ؛ يعني ... : بي‌خردي 2- «قهر» به چه معني است؟ غلبه‌كردن ، عذاب‌كردن 3- «پاي‌كوبي و جشن ملي در منطقه‌ي سوريه» چه نام دارد؟‌دبكه 4- «ماه ايار» معادل كدام ماه است؟ ماه سوم بهار (خرداد) املاء 5- عبارت «من از وي در قضب نمي‌شوم و او از من صاحب ادب مي‌شود.» كدام واژه نادرست نوشته شده است؟ غضب تاريخ ادبيات 6- شعر «در بيابان‌هاي تبعيد» سروده‌ي كيست؟ جبرا ابراهيم جبرا 7- كدام شاعر فلسطيني را «شاعر مقاومت فلسطين» ناميده‌اند؟ محمود درويش آرايه‌هاي ادبي 8- در شعر «گل‌هايش مانند نقش برجامه‌هاي زنانه استادات تشبيه كدام واژه است؟ مثل 9- «قهقه‌ي فشنگ‌ها» چه آرايه‌اي دارد؟ تشخيص 10- در جمله‌ي «سرزمين‌ما زمرّد است» وجه شبه چيست؟ سبزي (محذوف) درك مطلب و دانستني‌هاي درس 11- در شعر «با عشق خود چه كنيم، درحالي كه چشمانمان پر از خاك و شبنم يخ‌زده است؟» منظور از «عشق خود» چيست؟ سرزمين فلسطين 12- عبارت عربي «كل اناء يترشّح بما فيه» معادل با كدام ضرب‌المثل فارسي است؟ از كوزه همان برون تراود كه دروست. 13- «بر سبيل تلطّف» ؛ يعني ... : از روي مهرباني 14- «زيتون» نماد چيست؟ صلح 15- در عبارت «از سايه‌هاي آبي، خارهاي سرخ براجساد به جا مانده، فروريخت.» منظور از «خارهاي سرخ» چيست؟ بمب و موشك 16- «سنگ مردگان» ؛ يعني ... : سنگ شكنجه 17- در شعر«زيباي كوچكش را ربودند و گفتند تو آواره‌اي» منظور از «زيباي كوچك» چيست؟ سرزمين فلسطين 18- «نرون مرد، اما رُم نمرده است.» به چه معني است؟ ستمگر نابودشدني است اما عدالت بر جاي مي‌ماند. 19- در شعر «فرشتگان سرودهاي صلح و شادي انسان را براي چوپانان خواندند.» منظور از چوپانان كيست؟ پيامبران 20- «حضرت روح‌الله» كدام پيامبر است؟ عيسي (ع) درس دهم دخترك بينوا لغت 1- «سياهي‌هايي كه از دور ديده مي‌شود.» با چه واژه‌اي هم‌معني است؟ اشباح 2- «موحش» ؛ يعني ... : ترسناك 3- «كوكب» به چه معني است؟ ستاره 4- «خلنگ» ؛ يعني ... : علف جارو املاء 5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «نگاه تزرّع‌آميز، تاريكي غليظ، جرئت گريستن» تضرّع‌آميز تاريخ ادبيات 6- «بينوايان» اثر كيست؟ ويكتورهوگو 7- كدام شاعر است كه از ده‌سالگي به شعر گفتن پرداخت و با وجود سن كم به عضويت فرهنگستان فرانسه درآمد؟ ويكتورهوگو آرايه‌هاي ادبي 8- عبارت «چند دسته از بوته‌هاي خار، در نقاط بي‌درخت سوت مي‌زدند.» چه آرايه‌اي دارد؟ تشخيص 9- «صداي پاي جانوران را كه روي علف‌ها راه مي‌رفتند، ديد.» چه آرايه‌اي دارد؟ حس‌آميزي 10- جمله‌ي «انسان بايد مثل گربه باشد.» چه آرايه‌اي دارد؟ تشبيه درك مطلب و دانستني‌هاي درس 11- «نگاه تضرّع‌آميز» ؛ يعني ... : نگاه التماس‌آميز 12- «قد علم‌كردن» به چه معني است؟ اظهار وجود كردن 13- بزرگ‌ترين قهرمان كتاب بينوايان چه نام‌دارد؟ ژان‌وارژان 14- «رمانتيك» ؛ يعني ... : افسانه‌اي داستاني 15- چرا «ويكتورهوگو» بيست سال را در تبعيد گذراند؟ به دليل مخالفت با ناپلئون 16- ماجراي مردم تيره‌روزي كه با دشواري‌هاي زندگي روبه‌رو بوده‌اند، در كدام اثر ويكتورهوگو به خوبي بيان شده است؟ بينوايان 17- ويكتورهوگو در چه قرني مي‌زيسته‌ است؟ قرن نوزدهم 18- «متراكم» ؛‌ يعني ... : روي هم جمع شده 19- «مُحال» به چه معني است؟ غيرممكن 20- «لب پرزدن» ؛ يعني ... : بيرون ريختن درس يازدهم هديه‌ي سال نو / مائده‌هاي زمين لغت 1- «تعلّل» به چه معني است؟ بهانه كردن 2- «معجون» ؛ يعني ... : مخلوطي از چند چيز 3- در عبارت «چراغ را در اصلاح كردن بكش» كشتن چراغ چه معني مي‌دهد؟ خاموش كردن چراغ 4- «خاييدن» ؛ يعني ... : جويدن املاء 5- كدام كلمه در عبارت «يك صندوق نامه به ديوار نسب شده بوده كه هرگز پستچي نامه‌اي در آن نينداخته بود.» غلط نوشته شده است؟ نصب تاريخ ادبيات 6- نام اصلي «اُ. هنري» چيست؟ ويليام سيدني پورتر 7- «اُ . هنري» در آثارش به زندگي چه كساني مي‌پردازد؟ طبقات فرودست جامعه 8- كدام اثر از «اُ . هنري» نيست؟ «خاطرات خانه‌ي مردگان، چرخ و فلك، اختيارات» : خاطرات خانه‌ي مردگان آرايه‌هاي ادبي 9- در عبارت «مادام سوفيا خرمن زلف دلا را ديد و گفت بيست دلار» مشبه‌به كدام واژه است؟ خرمن 10- عبارت «دلا كلاهش را برداشت و از زير آن آبشار طلايي رنگ سرازير شد.» چه آرايه‌اي دارد؟ استعاره درك مطلب و دانستني‌هاي درس 11- «آرزو مكن كه خدا را در جايي جز همه جا بيابي.» ؛ يعني ... : خدا همه جاست. 12- مفهوم جمله‌ي «هيچ از او ذخيره مگذار» چيست؟ چيزي را از او پنهان مكن 13- «تحفة‌الاخوان» اثر كيست؟ كمال‌الدين عبدالرزاق كاشاني 14- «اي‌كاش عظمت درنگاه تو باشد.» كدام شعر «سهراب سپهري» را به‌ياد مي‌آورد؟ چشم‌ها را بايد شست / جور ديگر بايد ديد. 15- «قوت كودكان» ؛ يعني ... : غذاي كودكان 16- «مائده‌هاي زمين» از كيست؟ آندره ژيد 17- منظور از «ته مانده‌ي چپاول مادام سوفيا» چيست؟ موهاي باقي مانده روي سردر 18- «ولع« ؛ يعني ... : حرص 19- «ترميم» به چه معني است؟ تعمير و بازسازي. 20- «اين آيت فرو آمد» ؛ يعني ... : اين آيه نازل شد. درس دوازدهم در آروزي تو / دل مي رود لغت 1- «تفقّد» ؛ يعني ... : دلجويي كردن 2- «باد شرطه» به چه معني است؟ باد موافق 3- «ايهام» در لغت چه معني مي‌دهد؟ به گمان افكندن ديگران 4- در مصراع «حافظ به خود نپوشيد اين خرقه‌ي مي‌آلود» به خود ؛ يعني ... : به اختيار خود تاريخ ادبيات 5- كدام شاعر لقب «استاد سخن» گرفته است؟ سعدي 6- شرح داده شده «حافظه‌ي ماست و شعر او سرشار از انديشه‌هاي عميق حكمي و عرفاني و احساس‌ها و عواطف ژرف انساني است.» درباره‌ي كدام شاعر است؟ حافظ آرايه‌هاي ادبي 7- مصراع «گفتا غلطي خواجه در اين عهد وفا نيست» چه نوع آرايه‌اي دارد؟ ايهام 8- مصراع«آيينه‌ي‌سكندر جام مي‌است بنگر»چه‌آرايه‌اي دارد؟ تلميح درك مطلب و دانستني‌هاي درس 9- در مصراع «اگر خلاف كنم سعديا به سوي تو باشم» قسمت مشخص شده چه معني مي‌دهد؟ خودخواه و خودبين باشم. 10- «خدارا» در مصراع «دل مي‌رود ز دستم صاحب‌دلان، خدارا» به چه معني است؟ قسم به خدا 11- «نيكي به جاي ياران» ؛ يعني ... : نيكي در حق ياران 12- منظور شاعر از «جام مي» در مصراع «آيينه‌ي سكندر جام مي است بنگر» چيست؟ قلب انسان پاك و آگاه 13- در مصراع «به مجعمي كه در آينده شاهدان دوعالم» منظور از كلمات مشخص شده چيست؟ صحراي محشر، زيبايان 14- مفهوم مصراع «دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا» چيست؟ محبوبي كه همه‌چيز در اختيار اوست. 15- در مصراع «مرا به باده چه حاجت كه مست موي تو باشم» كدام قسمت جمله حذف شده است؟ فعل (است) 16- به «خواب عافيت» ؛‌يعني ... : مرگ و نيستي 17- معني «به بوي موي تو باشم» چيست؟ آروزي وصال تو را دارم. 18- «باديه» چه معني مي‌دهد؟ بيابان درس سيزدهم باغ عشق / پيداي پنهان لغت 1- «شكردن» ؛ يعني ... : شكار كردن 2- «عنان گير» به چه معني است؟ زمام‌دار و هدايت كننده 3- «بنان» ؛ يعني ... : انگشت 4- «نمي‌هلند» ؛ يعني ... : نمي‌گذارند املاء 5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «عجز و درمانده‌گي، بايزيد بسطامي، قعر بهر» درماندگي ، بحر تاريخ ادبيات 6- «طريق‌التحقيق» اثر كيست؟ سنايي غزنوي 7- سنايي غزنوي در چه قرني زيسته است؟ ششم 8- كدام قالب شعري است كه «سنايي» بر آن تأثير گذار نبوده است؟ «غزل، قصيده، تركيب‌بند» : تركيب‌بند 9- افكار و اصطلاحات عرفاني را نخستين بار چه كسي در شعر خود مطرح ساخته است؟ سنايي آرايه‌هاي ادبي 10- مصراع «به سوي عيب، چون پويي، گر او را غيب‌دان بيني؟ چه آرايه‌اي دارد؟ جناس (عيب و غيب) 11- تفاوت «غزل و قصيده» در چيست؟ تعداد بيت‌ها و درون‌مايه‌ها درك مطلب و دانستني‌هاي درس 12- «درفش كاويان» نماد چيست؟ پيروزي 13- «دوگانه» ؛ يعني ... : نماز صبح 14- «صاحب گوهر» به چه معني است؟ نژاده و اصيل 15- «فيه مافيه» از آثار ... و معروف ... است. منثور و مولوي 16- «تاس‌ها برگير» به چه معناست؟ كاسه‌هاي مسين را بردار. 17- «ودود» به چه معناست؟ بسيار دوست دارنده 18- در مصراع «زيزدان دان نه از اركان...» منظور از (اركان) چيست؟ عنصار چهارگانه (آب، باد، آتش، خاك) درس چهاردهم تربيت انساني و سنّت ملي ما لغت 1- «مناعت» ؛ يعني ... : عالي طبع بودن 2- «مطلبي نغز و نيكو» هم معني چه كلمه‌اي است؟ لطيفه 3- «مذموم» به چه معني است؟ ناپسند و نكوهيده 4- «خدعه» ؛ يعني ... : حيله و نيرنگ املاء 5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «ترجيه مرگ، تذوير و ريا، مساوات و عدالت» : ترجيح ،‌ تزوير تاريخ ادبيات 6- كتاب «آزادي و تربيت» اثر كيست؟ محمود صناعي درك مطلب و دانستني‌هاي درس 7- نويسنده، كدام كتاب را از كتب مقدس فرنگيان كم‌تر نمي‌داند؟ مثنوي مولوي 8- براي روشن كردن هدف‌هاي تربيتي ما، بزرگترين منبع الهام كدام است؟ تعليمات اخلاقي و انساني پيشوايان فرهنگي ما 9- بيت «به ديدارت آرايش جان كنم / زمن هر چه خواهي تو فرمان كنم» كدام مفهوم را بيان مي‌كند؟ تسليم محض بودن را 10- عبارت عربي «الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم» به چه معني است؟ حكومت با كفر مي‌پايد ولي با ظلم نه 11- «كهتري را كه مهتري يابد» ؛ يعني ... : كوچك و حقيري كه مقام بالايي يابد. 12- موضوع اساسي داستان «رستم و اسفنديار» چيست؟ طغيان رستم در برابر زورگويي 13- «رجحان دادن» ؛ يعني ... : برتري دارد. 14- مصراع «نبيند مرا زنده با بند كس» ستايش چيست؟ آزادي و آزادگي 15- رستم چگونه خبر يافته كه «اگر اسنفديار را نابود كند خاندان او تباه خواهد شد؟» : از سيمرغ خبر يافته است. 16- نويسنده چه چيزي را موجب سقوط ساسانيان مي‌داند؟ انحطاط اجتماعي و ديني و اخلاقي دستگاه حكومت 17- هدف‌هاي اساسي تربيت چيست؟ احترام به حقوق ديگران، آزادي، عدالت‌خواهي ... 18- آيه‌ي‌«انما المومنون اخوه»چه‌معني مي‌دهد؟ مومنان برادر يك‌ديگرند. درس پانزدهم جلوه‌هاي هنر در اصفهان لغت 1- «رواق» ؛ يعني ... : پيشگاه خانه 2- «دمدمه‌هاي ارديبهشت» به چه معني است؟ نزديكي‌هاي ارديبهشت 3- «دوره‌هاي متأخّر» ؛ يعني ... : دوره‌هاي بعد 4- «بنايي ستون مانند بر دو جانب در ورودي ساختمان» چه ناميده مي‌شود؟ گوشواره املاء 5- كدام تركيب غلط املايي دارد؟ «خط‌ها و اسليمي‌ها، دايره‌ها و مغرنس‌ها، رواق‌ها و گوشواره‌ها» : مقرنس تاريخ ادبيات 6- كتاب«صفيرسيمرغ» اثر كيست؟ دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن 7- موضوع كتاب «صفير سيمرغ» چيست؟ توصيف سفر به چند كشور اروپايي و بعضي از شهرهاي ايران

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱ساعت 0:9  توسط مجید نگین تاجی  |